МИГ Ботевград стартира изпълнението на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград” съгласно договор №РД50-83 за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на обща стойност 29 326.00 лв. Проектното предложение е насочено към създаване на зона за отдих и провеждане на събития за популяризиране на местната идентичност, опознаване и съхранение на типичните за бита и културата местни занаяти, кулинарни, спортни и др. дейности.


Очакваните резултати по  проекта са популяризиране на местната идентичност и създаване на зона за отдих и събития за местната общност, гости и туристи, същевременно създаване на привлекателна дестинация за активен устойчив туризъм, привличане на туристи и посетители, желаещи да опознаят бита и културата на местното население.