От вчера строителните фирми могат да подават документи за участие в подбор за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Основен ремонт на бул. „Трети март“ от о.т. 81 през о.т. 237, о.т. 235, о.т. 593, о.т. 594, о.т. 234, о.т. 233 до о.т. 232, основен ремонт на ул. „Букорска“ от о.т. 235 до о.т. 236 и благоустрояване на ПИ 05815.304.323 по КККР на гр. Ботевград – Етап 2“ – отсечката от ул. „Люлин“ до ул. „Хрписто Ботев“. Прогнозната й стойност е 269 999 лв. без ДДС. Към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Дейностите ще се финансират със средства на Община Ботевград и/или при условията на осигуряване на финансиране от други източници.


Настоящата обществена поръчка e в продължение на изграденото до момента (Етап 1). Тя включва следните ремонтни дейности, които да се извършат на съществуващото трасе, като: нови градински и пътни ивици, фиксиращи новата ширина на асфалтовата настилка; изграждане на бетонна площадка – място за отдих и почивка; монтаж на тактилни плочи в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; полагане на хоризонтална и вертикална пътна маркировка.


Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 90 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от страна на възложителя за наличие на разполагаем финансов ресурс за реализиране на проекта.


Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 13 март.