На 14-ти септември Общински съвет – Етрополе проведе редовно заседание в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871”. От заседанието отсъстваше Васил Василев по уважителни причини. Към  дневния ред бе добавена една допълнителна точка относно Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Етрополе.


Първа точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за” относно Отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2021 г. в размер на 10 162 767.


Следващата точка две от дневния ред бе приета единодушно относно Приемане на отчет за изпълнение на Решенията на   Общински съвет – Етрополе за периода  от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. За отчетния период са взети общо 111 броя решения. Изпълнени от Общинска администрация – Етрополе са 95 броя, В процес на изпълнение са 11 броя, Неизпълнени са 2 броя, а отменено – 1 брой.


Трета точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за” относно Формиране на маломерни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците в паралелките с не по-малко от 10 ученици, през учебната 2021/2022 година. Маломерните паралелки се сформират, както следва:


1.1.Средна училище „Христо Ясенов”


1.1.1. Една паралелка в IXа клас, профил „Математически” – 15 ученици;
1.1.2. Една паралелка в IXв клас, професия „Финансист”, специалност „Застрахователно и осигурително дело” – 14 ученици;
1.1.3. Една паралелка в Хб клас, профил „Предприемачески” – 15 ученици;
1.1.4. Една паралелка в XIIа клас, профил „Икономически развитие” – 11 ученици;
1.1.5. Една паралелка в XIIв клас, профил „Физическо възпитание и спорт” – 11 ученици.


1.2.Професионално гимназия „Тодор Пеев”
1.2.1. Една паралелка в XIб клас, дневна форма на обучение, специалност „Електрически инсталации” – 12 ученици;
1.2.2. Една паралелка в Хб клас, дневна форма на обучение, специалност „Електрически инсталации” – 17 ученици.


1.3.Основно училище „Христо Ботев” – Етрополе
1.3.1. Една паралелка в I клас – 13 ученици;
1.3.2. Една паралелка във II клас – 15 ученици;
1.3.3. Eдна паралелка в III клас – 12 ученици;
1.3.4. Една паралелка в V клас – 15 ученици;
1.3.5. Една паралелка в VII клас – 17 ученици.


1.4.Основно училище „Христо Ботев” – село Лопян


1.4.1. Една паралелка във II клас – 14 ученици;
1.4.2. Една паралелка в VII клас – 12 ученици.


Точка пет от дневния ред бе приета единодушно относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година.


§ 1. В  Раздел IV– „Описание  на имотите, с  които  община  Етрополе  има  намерение
да извършва разпореждане“, към т. 4.1: „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
„4.1.18.  Имот  № 642.65 по плана на  новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Баш Самоков“ с площ от 459.30 кв.м., актуван с АЧОС №1149/11.06.2012 г.“


§ 2. В  Раздел IV– „Описание на имотите, с  които  община  Етрополе  има  намерение
да извършва разпореждане“, към т. 4.2: „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 и чл. 47, ал. 3  от ЗОС, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавят нови подточки, както следва:


„4.2.29. Една втора идеална част в размер на 291.50 кв. м. от застроен урегулиран поземлен имот VI-1832, кв. 170 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 583 кв.м., актуван с АЧОС № 515/28.05.2002 г.,
4.2.30. Реална част в размер на 404 кв.м.  от застроен урегулиран поземлен имот VIII – 960, общ., квартал 157 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 563 кв.м., актуван с АЧОС № 578/29.04.2004 г.“


§ 3. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4: „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински  имоти/“, се добавят нови подточки, както следва:


„4.4.15. Реална част в размер на 67 /шестдесет и седем/ кв. м. от УПИ ХI – 150,  квартал  15  по подробния устройствен план на с. Лопян, целият с площ от 502 кв. м.,  актувана с АЧОС № 3210/ 19.07.2021 г.,
4.4.16.  Реална част в размер на 6 /шест/ кв. м. от УПИ VI – 2049,  квартал  109  по подробния устройствен план гр. Етрополе, целият с площ от 506 кв. м.,  актувана с АЧОС № 3211/06.08.2021 г.“


 § 4. В Раздел IV - „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.6: „Имоти – частна общинска собственост, които общината има намерение да предложи за замяна при спазване процедурите по чл. 40 от Закона за общинската собственост“ се включва подточка, както следва:


„4.6.1. Поземлен имот без пл. № в размер на 118 кв.м., представляващо реална част от УПИ VI –184, квартал 28 по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият с урегулирана площ от 1092 кв.м.,актуван с АЧОС № 3209/19.07.2021 г.“


Точка шест от дневния ред бе приета с  16 гласа „за” относно Разпореждане с имот - частна общинска собственост- Продажба на УПИ XIV-123, квартал 30 по ПУП на с. Рибарица.


Седма точка бе приета единодушно относно Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ IV-163, 165, 166, квартал 37 по ПУП на с. Бойковец.


Точка осем от дневния ред бе приета с 16 гласа „за” относно Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VII-204, квартал 13 по ПУП на с. Рибарица.


Следваща точка осем относно Отдаване под наем на част от недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ терен под №43, съгласно цялостна схема за разполагане на преместваем обект: Павилион за продажба на вестници и списания, бе приета с 16 гласа „за“.


Точка десет от дневния ред относно Одобряване на разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.01.2020-31.12.2020 г. бе приета от всички присъстващи общински съветници.


Допълнителната единадесета точка от дневния ред бе приета единодушно относно Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Етрополе.


Източник: Общината