На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 20, ал. 1 и чл. ал. 2 от Закона за публичните предприятия и Решение № 297 от 30.06.21 г. на ОбС – гр. Етрополе, Протокол № 22 изм. с Решение № 309 от 29.07.2021 г. Протокол № 23 на ОбС – гр. Етрополе, в общинска администрация - Етрополе се проведе конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ ЕООД за срок от пет години.


За управител на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ ЕООД е избрана д-р Галя Илиева Василева.


Източник: Общината