На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-15-568/08.11.2012г. на Кмета на общината, Община Етрополе обявява конкурс за длъжността „Управител” на „Център за социална интеграция и рехабилитация за деца с увреждания” - гр. Етрополе.
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на образование   –    висше;
- Образователно – квалификационна степен  – бакалавър;
- Специалност  – „Социални  дейности”; „Психология”; „Социална педагогика”; „Специална педагогика”; Икономика”.
- Професионален опит – 3 години.           
2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Да е дееспособно лице;
- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред да заема съответната длъжност.
3. Умения и квалификации:
- умения за работа с компютър и програмни продукти;
- Познаване на нормативната уредба за предоставяне на социални услуги;
-  Умения за работа в екип;
- Комуникативност;
- Организационни умения;
- Мотивация за работа с потребители от различни рискови групи;
- Умения за справяне с конфликти.
4.  Необходими документи за участие в конкурса:
- заявление за участие до кмета на общината – по образец;
- автобиография по европейски образец;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- копия от документи, удостоверяващи професионалния опит/трудова, служебна, осигурителна книжка/
- свидетелство за съдимост;
-  други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.
- „Концепция за развитие и дейност на управляваното заведение - „Център за социална интеграция и рехабилитация за деца с увреждания”  - гр. Етрополе.
5. Начин на провеждане на конкурса:
- допускане по документи
- оценяване на  концепция за развитие и дейност на управляваното заведение - „Център за социална интеграция и рехабилитация за деца с увреждания” - гр. Етрополе.”
-  интервю с допуснатите кандидати
6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:00 часа на 11.12.2012г. на адрес: гр. Етрополе, пл. „Девети септември" № 1, Община Етрополе, в „Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише „Деловодство” лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинска администрация на община Етрополе.
8. Кратко описание на длъжността:
Отговаря за организацията, реализацията и управлението на цялостната дейност на „Център за социална интеграция и рехабилитация за деца с увреждания”. Осъществява вътрешен контрол за изпълнението на дейността по предоставяне на социалната услуга и воденето на задължителната документация.