На 30 ноември в Малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871” се проведе редовното заседание на Общинския съвет – Етрополе. Преди официалното начало, „Почетен знак за граждански принос“ за заслуги в сферата на здравеопазването бе връчен на д-р Велизар Марков - Началник на ОАИЛ в МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ – Етрополе, от кмета на община Етрополе, г-н Димитър Димитров и Председателя на ОбС - гр. Етрополе, г-н Марин Маринов. Допълнителни точки към дневния ред не бяха добавени. 


Първа точка от дневния ред, касаеща обявяване на конкурс за избор на Управител на „Медицински център I – Етрополе“ ЕООД,  бе единодушно приета от всички съветници.


Втора точка от дневния ред за приемане на Правилник за организацията, дейността и вътрешния трудов ред на Домашен социален патронаж в Община Етрополе, бе приета със 16 гласа „за“.  С вземането на това решение се уреждат общите положения, видовете социални услуги предоставяни на потребителите в Домашен социален патронаж, ред и изисквания за ползването им, финансиране на дейността, такси и отчетност, организация в работния процес и документация, трудови правоотношения, работно време, почивки и отпуски, права и задължения на служителите, трудова дисциплина, дисциплинарни нарушения, наказания, награди и отличия и организация за спазване на вътрешния ред.


Точка три от дневния ред бе приета единодушно относно разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ IХ – 1697, квартал 168 по ПУП на гр. Етрополе. С това решение се дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.


Следващата точка четири от дневния ред бе приета от всички общински съветници относно разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ X – 1697, квартал 166 по ПУП на гр. Етрополе. С това решение се приема да се извърши продажба на недвижим имот частна-общинска собственост.


По пета точка от дневния ред се прие решение за продажба на имот частна общинска собственост УПИ ХХIII – 1825, квартал 78 по ПУП на гр. Етрополе.


Шеста точка от дневния ред бе приета единодушно относно разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ  V– 1697, квартал 168 по ПУП на гр. Етрополе.


Седма точка от дневния ред бе гласувана с 16 гласа „за“ относно продажба на имот част-общинска собственост УПИ  VIII – 1697, квартал 166 по ПУП на гр. Етрополе.


Точка осем от дневния ред бе приета единодушно относно разпореждане с имот – частна общинска собственост Продажба УПИ VII-Детски дом, Квартал 167 по ПУП на гр. Етрополе.  С това решение се дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост.


Следващата точка девет от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ  VIII – 960, общ.,  квартал 157 по ПУП на гр. Етрополе.


Десета точка от дневния ред бе приета единодушно относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ I – „Атракционна зала”, квартал 140  по ПУП на гр. Етрополе.


Единадесета точка бе приета с 16 гласа „за“ относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ ХIХ – 1885, квартал 197 по ПУП на гр. Етрополе.


Следващата дванадесета точка от дневния ред относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ ХII – 1488, квартал 129  по ПУП на гр. Етрополе, бе приета единодушно.


Точка тринадесет от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ IV – 67, квартал 22 по ПУП на с. Рибарица.


Точка четиринадесет бе приета от всички общински съветници относно отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.  С това решение ОбС- гр. Етрополе дава съгласие за предоставяне под наем, за срок от 1 година земеделски земи от Общински поземлен фонд, собственост на Община Етрополе и попадащи в масивите за ползване.


Петнадесета точка от дневния ред бе приета с 16 гласа“за“ относно предоставяне на общински имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване по ч.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.


Точка шестнадесета точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за“ относно учредяване право на прокарване на кабелна линия за обект: „Външно ел. захранване с отклонение от въздушна мрежа HH 1kV на „Приемник на ел. енергия“, находящ се в имот пл. №3219, кв. 178 по ПУП на гр. Етрополе, преминаваща през имоти общинска собственост в строителните граници на гр. Етрополе.


По точките седемнадесет и осемнадесет решенията бяха взети единодушно относно предоставяне на парична помощ на лица в нужда от общината.


Текст и снимки: Общината