На 29-ти декември в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871” се проведе редовното заседание на Общинския съвет-Етрополе. Промени в дневния ред бяха направени, като бе добавена една допълнителна точка относно приемане на План- сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 година.


Първа точка от дневния ред бе приета единодушно относно приемане на План-сметката за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 година. Промяна в таксата през 2022 година няма да има.


Втора точка от дневния ред бе приета с 16 гласа „за” относно Актуализация на бюджета на Община Етрополе в размер на 24 198 919 лв.


Следващата точка от дневния ред относно Приемане на годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Етрополе за 2022, бе приета от всички присъстващи общински съветници.  Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Етрополе за 2022 г. е в изпълнение на чл.26ь, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в Община Етрополе предложения за дейността им през 2022 г.  Основната цел е развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции, подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване; участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и при предаването им на идните поколения; превръщане на читалищата в общодостъпни центрове и библиотечно и информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии.


Точка четири от дневния ред бе приета с 16 гласа „за” относно Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година. Настоящата програма отразява намеренията и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.


Пета точка от дневния ред бе приета единодушно относно Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Етрополе за 2022 г.


Точка шест от дневния ред бе приета с 16 гласа „за” относно Изменение на Решение №124 от 29.07.2014 год. /протокол №8/ на ОбС-Етрополе.


Следващата точка от дневния ред бе приета единодушно относно Разрешаване изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №05147.271.3, находящ се в м. „Манастирско орище“ по кадастралната карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия на с. Бойковец.


Точка осем от дневния ред бе приета с 16 гласа „за” относно кандидатстване на Община Етрополе по Проект „Красива България“ 2022г. с проектно предложение: „Ремонт на сградата на Общинска администрация – Етрополе – 1-ви и 2-ри етаж“.


По последните две точки от дневния ред, Общинският съвет - Етрополе взе решение за отпускане на парична помощ на лица в нужда.


Източник: Общината