Новият областен управител на Софийска област – Иван Василев Иванов, е встъпил в длъжност, става ясно от страницата на областната управа в интернет. Както вече писахме, той е от гражданската квота на БСП.


Иван Иванов е 65-госишен, роден е във Варна. Той има образователнo-квалификационна степен магистър. Завършил е висшето военно училище в Шумен и ВА “Георги Сава Раковски“. Преминал е: курс за висши ръководни кадри на НАТО и обучение в Колежа по отбрана на НАТО, който се намира в Рим; курс за управление на кризи и кризисни ситуации в Оберамергау, Германия; курс по управление на ресурсите на отбраната и мобилизационните ресурси – Оберамергау, Германия; курс за военни наблюдатели на ООН – Виена, Австрия.


От биографичната справка на Иван Иванов е видно, че той е заемал различни длъжности в структурите на Бългапската армия, работил е в мисията на ООН UNMOT – Таджикистан, бил е заместник-министър на отбраната в периода 2013 – 2014 год.


Областният управител провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация; осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия; отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта; упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. Това са само част от задълженията на областния управител, уредени в Устройствения правилник на областните администрации.