В дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 24 февруари, е внесено предложение за определяне на годишните наемни пазарни цени за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост. Те са определени въз основа на пазарна оценка, изготвена от оценител, притежаващ сертификат за правоспособност, издаден от Камарата на независимите оценители в България. 


Предложените цени са фиксирани в зависимост от категорията на земята: 


- ниви от първа до седма категория – 24 лв./ дка, ниви от осма до десета категория – 21 лв./дка, изоставени трайни насаждения и други от първа до седма категория – 19 лв./дка, изоставени трайни насаждения и други от осма до десета категория – 17 лв./дка.; 


- пасища и мери от първа до седма категория – 19 лв./дка, пасища и мери от осма до десета категория – 17 лв./дка, ливади и мери от първа до седма категория – 20 лв./дка, ливади и мери от осма до десета категория – 18 лв./дка.  


Отдаването под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, се извършва от кмета на общината след провеждане на търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закона е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс, или е определен друг ред. 


Срокът за отдаване под наем и наемните цени се определят от местния парламент.