Община Ботевград предлага на местния парламент да утвърди актуални пазарни цени през 2021 год. за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд. Цените са изготвени от лицензиран оценител, се посочва в докладната, внесена за разглеждане в Общински съвет - Ботевград. Основният фактор при формирането им е категорията на земята. Най-висока е началната тръжна годишна наемна цена на ниви от първа до седма категория – 22 лв./дка. На следващо място е предложението за ниви от осма до десета категория – 19 лв./дка. Определената цена на площи с изоставени трайни насаждения от първа до седма категория е 17 лв./дка, а от осма до десета – 15 лв./дка. 


Максималният срок, за който общината ще отдава под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, ниви и площи с изоставени трайни насаждения е до 5 години.


Актуализирани са и пазарните наемни цени на пасища, мери и ливади, собственост на общината. В ОбС са внесени за утвърждаване следните предложения за пазарни наемни цени: пасища и мери от първа до седма категория – 17 лв./дка; пасища и мери от осма до десета категория – 15 лв./дка; ливади от първа до седма категория – 18 лв./дка; ливади от осма до десета категория – 16 лв./дка.


Минималният срок, за който общината ще отдава под наем пасища, мери и ливади, е 5 стопански години.


Общинският съвет определя с решение списъка на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъците на имотите за индивидуално ползване съдържат категорията и се обявяват в общината и кметствата, както и на интернет страницата на общината, в срок до 1 март 2021 год.


Останалите свободни пасища, мери и ливади ще се отдават под наем чрез търг по реда на Закона за общинската собственост за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на ВАВХ. Ако след провеждането на този търг има още свободни мери, пасища и ливади, то те се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете се провеждат по реда па Закона за общинската собственост.