На проведената на 25 февруари т.г. Сесия на Общинския съвет, като първа точка беше разгледано питането на общинските съветници от групата на БСП.


Питането е  относно изпълнение на дейности по Рамково споразумение за подпомагане и реализация на съвместни проекти, сключено между основателите на Благотворителната програма „Българските добродетели“ и Община Етрополе


Представено е от д-р Надя Колева: 


През 2018 г. дружествата „Елаците - Мед“АД, „Геотехмин“ ООД, „Геострой“АД  и  „Геотрейдинг“АД, водени от стремежа за по-доброто бъдеще на регионите,  в които развиват своята дейност основаха благотворителната програма „Българските добродетели“.    На 16.10.2020 г. бе подписано Рамково споразумение между Община Етрополе  и дружествата Елаците-Мед АД, Геотехмин ООД, Геострой АД  и  Геотрейдинг АД за  съвместното реализиране на социално значими за местното население проекти в областите:


• Инфраструктура и подобряване на градската среда;


• Образование и спорт на деца и юноши;


• Здравеопазване и социални услуги;


• Опазване на околната среда;


• Подпомагане на уязвими групи хора ;


• Култура ,традиции и развитие на таланти;


Отчитайки важността на секторите по рамковото споразумение особено важни за нашата община на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на град Етрополе отправяме към Вас следните въпроси:


1. Какви конкретни дейности в различните сектори по благотворителна програма „Българските добродетели“ са извършени?


2. На каква  крайната сума възлиза всяка една отчетена дейност по Благотворителна програма „Българските добродетели“,  към днешна дата ?


Ето и самото питане:


ЧРЕЗ


ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕТРОПОЛЕ 


Г-Н МАРИН МАРИНОВ


ДО


КМЕТА


НА ОБЩИНА 1 ТРОПОЛИ


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛ


ПРЕДСЕДАТЕЛ


г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ


ПИТАНЕ


от групата общински съветници на „Българска социалистическа партия"


в Общински съвет гр. Етрополе


Относно: Изпълнение на дейности по сключено Рамково споразумение за подпомагане и реализация на съвместни проекти, сключено между основателите на благотворителната програма „Българските добродетели" и Община Етрополе


Уважаеми господин Кмет,


През 2018 г. дружествата „Елаците - Мед"АД, „Геотехмин" ООД, „Геострой"АД и ..Геотрейдинг^АД, водени от стремежа за по-доброто бъдеще на регионите, в които развиват своята дейност основаха благотворителната програма „Българските добродетели".


На 16.10.2020 г. е подписано Рамково споразумение между Община Етрополе и дружествата „Елаците-Мед"АД, „Геотехмин" ООД, „Геострой" АД и „Геотрейдинг" АД за съвместното реализиране на социално значими за местното население проекти в областите:


• нфраструктура и подобряване на градската среда;


• Образование и спорт на деца и юноши;


• Здравеопазване и социални услуги;


• Опазване на околната среда;


• Подпомагане на уязвими групи хора ;


• Култура, традиции и развитие на таланти;


Отчитайки важността на секторите по Рамковото споразумение за нашата община, на основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация отправяме към Вас следните въпроси:


1. Какви конкретни дейности в различните сектори по благотворителна програма „Българските добродетели" са извършени от датата на подписването на Рамковото споразумение до настоящия момент ?


2. На каква стойност възлиза всяка една от отчетените дейности по благотворителна програма „Българските добродетели"?


На основание чл. 85, ал.1 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на общинския съвет желаем да получим устен отговор на въпросите си по време на следващо заседанието на Общинския съвет - Етрополе.


C уважение:  


Владимир Александров /п/


Боряна Керемидска /п/


Ивайло Георгиев п/


Надя Павлова /п/  


 


Дата: 09.02.2022 г.


гр. Етрополе


 


Отговора на кмета Димитър Димитров качваме като отделен материал.