ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЕТРОПОЛЕ
Г-Н ХРИСТО АНДРЕЕВ


ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВП И Т А Н Е
от групата общински съветници от листата на БСП


ГОСПОДИН КМЕТ,


След извършена реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на бул. „Руски” в частта на централен градски площад фирмата-изпълнител осъществи възстановяване на съществуващата настилка.
Вероятно поради некачествен материал /цимент/ филцът е изцяло изронен. На места са се образували вдлъбнатини, има изронени павета. Това състояние на градски площад предизвиква не само коментари, но и възмущение сред гражданите.
С оглед на изложеното, съгласно чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, поставяме следните въпроси:
1. Констатирано ли е от Ваша страна безобразното състояние на градския площад в резултат на некачествено строителство?
2. В клаузите на договора с изпълнителя предвидени ли са гаранции за качество и гаранционен срок на строително-ремонтните дейности?
3. Направена ли е рекламация пред фирмата-изпълнител?
4. Какви мерки ще предприемете за премахване на последиците от некачественото строителство?
На основание чл. 64, ал. 3   от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Етрополе искаме отговорите на въпросите да ни бъдат предоставени устно на първото заседание на Общински съвет- Етрополе.
                         


С уважение: Боряна Керемидска
Ръководител на групата общински съветници на БСП