На основание Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, Община Ботевград, Обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от четири години, на терени, части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи:

1.1. Терен №1 с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на преместваем  търговски обект в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева.

 1.2. Терен №2 с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на преместваем  търговски обект в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева.

 1.3. Терен №3 с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на прeместваем  търговски обект в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева.

Повече информация за предстоящия търг за горните терени може да намерите ТУК