Територията на ЖК “ЮГ„ – бивш двор на ТКЗС, е с одобрен през 1990 год. регулационен план, който е неприложен. В обхвата му след одобряване са възстановени бивши частни имоти, които, предвид това че планът е неприложим, не могат да бъдат рационално използвани от собствениците им. Решението на проблема, според експерти в областта, е да бъде изработен нов план, изменение на одобрения от 1990 год., който да предвиди нова улична регулация, инфраструктура и регулирани поземлени имоти за всички собственици на възстановени имоти на тази територия. 


Предприетите до момента действия включват публично обявяване на намерението за изработване на такъв план с молба за съдействие от страна на собствениците на възстановените имоти чрез попълване на анкетни карти с необходимата информация за тези имоти и бъдещите им намерения, свързани с тяхното предназначение. Изготвено е техническо задание за изработване на проекта, придружено със схема за обхвата на разработката, което е съгласувано с РИОСВ – София. Поискани и представени са изходни данни и становища от експлоатационните дружества, както и актуални данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти.  Следващата стъпка е разрешаване изработването на проекта за подробен устройствен план и одобряване на заданието за същия. Това се посочва в докладната записка. 


“Процедура, която е изключително важна за развитието на самия град, най-вече в частта жилищно застрояване, тъй като касае и решава един дългогодишен проблем. Този план ще даде възможност на собствениците да започнат застрояване на своите имоти и съответно развитието на Ботевград в южна посока“, посочи кметът Иван Гавалюгов при докладване на проекта на решение. Предложението бе прието с 25 гласа “за“.