Община Ботевград ще продължи да осигурява безплатен транспорт, в рамките на населеното място, за деца в задължително предучилищно образование или за деца, живеещи в отдалечени райони, до несегрегирани приемни образователни институции, както и да предоставя учебни пособия и материали в процеса на образователна десегрегация.


Дейностите ще се изпълняват по проект „Равен достъп до качествена образователна среда за всяко дете“ по национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ към „Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ /ЦОИДУЕМ/.


По проекта са заложени и допълнителни дейности като информиране, мотивиране и подготовка на децата и учениците за съвместното образователно развитие в приемните образователни институции, дейности за психолого – педагогическо и социално – комуникативно приобщаване на родители и такива с деца в задължително предучилищно образование и с ученици, включени в процеса на десегрегация, за продължаване на образованието им в приемните образователни институции.