Кметът Иван Гавалюгов е внесъл докладна записка в Общински съвет Ботевград, с която предлага да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за закупуване на инвентар и материали за нуждите на новата сграда на ДГ „Здравец“ в Литаково.


Както сме информирали, новата част на градината е изградена по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2020-2022 г.) на Министерство на образованието и науката. В рамките на проекта e предвидено и закупуване на оборудване и обзавеждане за детската градина. След изготвяне на подробен списък, от страна на директора на ДГ „Здравец“, съдържащ необходимото оборудване и обзавеждане за новата сграда на детското заведение и отправено запитване към финансиращата организация, се оказало, че част от предвидените артикули са недопустими за финансиране по Програмата.


Във внесената докладна записка кметът посочва, че съвсем скоро в ДГ „Здравец“ предстои разкриването на новата възрастова група и с оглед осигуряване на нужните материали за нормалното функциониране на новата сграда е необходимо ОбС да вземе решение за осигуряване на средства за закупуване на инвентар и материали за нуждите на градината.


Предложената сума за одобрение от общинските съветници е в размер до 10 548,64 лв.


Докладната записка ще бъде гласувана на извънредно заседание, които ще се състои на 10 ноември.