Общинският съвет предстои да приеме промени в Наредба №1, за да индентифицира точно длъжностните лица, които могат да съставят актове за административни нарушения на територията на община Ботевград. Предложението е това да са началникът на отдел "Контрол по сигурността и обществения ред", главни експерти и специалисти в отдела.


Актове ще има право да съставя и главният експерт "Опазване на околната среда и отпадъците".


С промените в Наредба №1 се дават правомощия и на главния специалист/експерт "Контрол по строителството, оперативна дейност, въвеждане в експлоатация и паспортиза-ция на строежи", както и на главния специалист "Териториално и селищно устройство" да съставят актове за администратимни нарушения, извършени от физически и юридически лица.