Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор на минимална работна заплата за длъжността Технически изпълнител „Общински съвет за сигурност“ по Постановление № 212 на МС от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бетствия и крупни производствени аварии


Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Технически изпълнител „Общински съвет за сигурност“:


1. Образование – средно.


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.


3. Допълнителни изисквания: допуска за работа с класифицирана информация, умения за работа с компютър - MS Office. 


Кратко описание на длъжността: осигурява денонощно дежурство на 12 часа по график в Общинския съвет за сигурност, организира и носи отговорност за поддържане на Общината в съответна степен на готовност, за оповестяване на личния състав на Общинската администрация, РУ на МВР Ботевград, търговски те дружества и организации на територията на общината за привеждането им в готовност за работа във военно време и действие при бедствия на територията на общината.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3.


5. Документи за придобита квалификация  /ако има/.


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите  30.01.2023г. до 13.02.2023г. включително.


Документите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115.