На редовно заседание, което се проведе на 30 март, местния парламент подкрепи предложения от общинското ръководство план за капиталови разходи, финансиран с целеви държавни средства. В плана са включени седем обекта, като срещу всеки от тях е посочена сума за изпълнение. При внасяне на проекта на решение кметът Иван Гавалюгов разясни, че това не е пълният списък на плана за капиталови разходи. 


“В момента сме в условия на действие на Закона за удължаване на разпоредбите на Бюджет 2022 година, тъй като няма приет бюджет за настоящата година. Респективно в бюджета на всяка община за миналата година са определени съответните средства от централния бюджет за капиталови разходи. За община Ботевград те се запазват в същия размер – 2 000 041 лева. И могат да бъдат използвани само след решение на Общинския съвет. Общината не е предложила обекти със суми в пълния размер. В края на таблицата е записан резерв за разпределяне за предстоящи обекти в размер на 618 460 лева. Включени са общински обекти, за които има проведена процедура по избор на изпълнител или са в етап на провеждане на такава процедура при осигурено финансиране, което означава след решение на Общинския съвет. За предложените обекти има изготвени проекти. Когато предложим други обекти, ще допълним съответния план, а когато има бюджет на общината, ще внесем за гласуване цялостния план за финансиране на капиталови разходи. В него ще включим и обекти, които ще бъдат реализирани със собствени приходи или с някакво друго финансиране – национално или европейско“, обясни кметът Гавалюгов, вносител на предложението. 


Ето и съдържанието на приетия план за финансиране на капиталови разходи в размер на 1 422 938 лева:


„Ремонт на водопроводи по ул. „Божко Божилов“, ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Стара планина“ в Ботевград“ – 230 000 лева;


Подобекти:


„Ремонт на водопровод по ул. „Божко Божилов“ от ул. „Цар Иван Шишман" до бул. „Цар Освободител“ на гр. Ботевград“, „Ремонт на водопровод по ул. „Патриарх Евтимий“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Цар Иван Шишман“ на гр. Ботевград“, „Ремонт на водопровод по ул. „Хан Аспарух“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Зелинград“ на гр. Ботевград“


„Ремонт на водопровод по ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Стара Планина“ на Ботевград“, „Ремонт на водопровод по ул. „Стара Планина“ от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Христо Ботев“


 „Основен ремонт на бул. „Трети март“ от о. т. 81 през о. т. 237, о. т. 235, о. т. 593, о. т. 594, о. т. 234, о. т. 233 до о. т. 232, основен ремонт на ул. „Букорска“ от о. т. 235 до о. т. 236 и благоустрояване на ПИ 05815.304.323 по КККР на Ботевград - Етап 2“ – 323 994 лв.;


Строителен надзор и комплексна оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на технически инвестиционен проект на „Основен ремонт на бул. „Трети март“ от о. т. 81 през о. т. 237, о. т. 235, о. т. 593, о. т. 594, о. т. 234, о. т. 233 до о. т. 232, основен ремонт на ул. „Букорска“ от о. т. 235 до о. т. 236 и благоустрояване на ПИ 05815.304.323 по КККР на Ботевград“ (Етап 1 и Етап 2) – 13 000 лева;


Реконструкция на детски площадки, алеи и тревни площи в ДГ „Славейче“, Ботевград – 264 000 лева;


Реконструкция на детски площадки, алеи и тревни площи в ДГ „Слънце“, Ботевград – 259 000 лева;


„Преустройство на съществуваща сграда във временен приют за безстопанствени животни, находяща се в УПИ IV, кв. 210, гр. Ботевград, идент. номер 05815.303.63“ - допълнителни СМР“ – 153 494,78 лева;


„Изграждане на алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от километър 198+838 (с. Трудовец) до километър 200+175 (гр. Ботевград) по път 1-3 Бяла - Ботевград-Благоустрояване и озеленяване“ - Етап 2“ – 179 450, 48 лв.    


Общинският съвет гласува и следващата докладна, с която се изменя решение от 23 февруари тази година за отпускане на собствени средства от Община Ботевград за финансиране изпълнението на четири обекта. Новото предложение е само авансите по тези договори да бъдат изплатени от собствени средства на Община Ботевград, а останалата част – от държавната целева субсидия в плана, който бе приет с предходната докладна записка.