Проектът на Община Ботевград за предоставяне на услугата ЦСРИ е одобрен за финансиране от Фонд „Социална закрила” чрез договор РД 04-39 от 01.04.2016г. Финансовата подкрепа е на стойност 18 100,00 лева за срок до 31.12.2016г. 


Капацитета на ЦСРИ е 30 потребителя – деца с увреждания.


"Център за социална рехабилитация и интеграция" е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.


ЦСРИ се предоставя почасово на потребителите след предварително изготвен график на специалистите. В ЦСРИ се предоставят подкрепящи дейности с краткосрочна и дългосрочна продължителност.


В ЦСРИ е недопустимо цялостно обслужване на потребителите през деня или седмична грижа, предоставяне на храна, спане.


Услуги, предоставяни от ЦСРИ - Ботевград


- логопедична терапия


- възпитателни и обучителни дейности


- психологическа подкрепа


- кинезитерапия


- водна рехабилитация


Екип на ЦСРИ e съставен от логопед, кинезитерапевт, воден рехабилитатор, психолог, възпитател, експерт „Социални дейности”.


Начин за кандидатстване


1.Всяко лице /законен представител родител/настойник на дете/, желаещо да ползва социални услуги в ЦСРИ, подава заявление до Дирекция „Социално подпомагане”.


2.Необходими документи при кандидатстване за ползване на социалната услуга:


- заявление за ползване на социална услуга;


- копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК /при наличие на такова/;


3.Въз основа на подаденото заявление и приложените документи ДСП извършва социална оценка на потребностите на детето от социални услуги, която се отразява в социален доклад. 


4.Документите се подават  до 22.04.2016г.в сградата на Дирекция „Социално подпомагане” на ул.”Свобода”№1А


Със законните представители - родител/настойник на подбраните потребители се сключва Договор за предоставяне на почасови услуги и се изготвя план за предоставяне на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция.