Център за подкрепа за личностно развитие – Ботевград обявява свободни работни места по трудов договор считано от 02.01.2018 г. за следните длъжности:


1. Логопед - 1 брой 


Минималните изисквания за заемане на длъжността:


Образование -  висше образование, степен „Бакалавър” от професионални направления „Педагогика", „Обществени грижи", „Психология" или „Социални дейности" с присъдена професионална квалификация „Логопед";


• Условия за стаж по специалността - няма, стажът и опитът се считат  за предимство;


• Допълнителни квалификации  и опит са предимство;


• Допълнителни изисквания: компютърна грамотност;


• Характер на работата:  Превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения.


2. Психолог - 2 брой 


Минималните изисквания за заемане на длъжността:


Образование -  висше образование, степен „Бакалавър” по специалността „Психология“ от професионално направление психология; 


• Условия за стаж по специалността - няма, стажът и опитът се считат  за предимство;


• Наличието на надграждаща образователно-квалификационна степен магистър по детско-юношеска психология или по клинична психология е предимство.


• Допълнителни изисквания: компютърна грамотност


• Характер на работата:  Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и учениците. Осъществява пряка индивидуална и групова работа за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения. Консултиране и подпомагане на родителите.


3. Ресурсен учител - 6 броя 


Минималните изисквания за заемане на длъжността:


Образование - висше образование, степен „Бакалавър” по специалности „Специална педагогика“, „Учител на деца с умствена изостаналост“, „Слухово-речев  рехабилитатор на деца с увреден слух“ от професионално направление педагогика; 


• Условия за стаж по специалността - няма, професионален опит като ресурсен учител се счита  за предимство;


• Допълнителни изисквания: компютърна грамотност;


• Характер на работата:  Планиране и подготовка на учебния и на образователно-възпитателния процес. Осъществяване на обучението,  възпитанието и подпомагането на децата и учениците със специални образователни потребности в групата в детската градина и в класа. Формиране  на общи знания, умения, отношения и ценности. Оценяване и отчитане на динамиката в развитието на  познавателните процеси и на личността на учениците, и на постиженията  им в учебно-възпитателния  процес. Подпомагане на учителя в детската градина, в общообразователното и в професионалното училище. Консултиране и подпомагане на родителите.


Начин на провеждане на подбора:


1. Подбор по подадените документи. 


Необходими документи:


- заявление /в свободен текст/ до кмета на община Ботевград;


- автобиография;


- мотивационно писмо;


- копие от диплом за завършена степен на образование;


- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността, за която се кандидатства /ако е приложимо/;


Място и срок за подаване на документите:


Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Ботевград от  06.12.2017г. до 18.12.2017г.  от 08:30 до 17:30 ч. включително. 


Одобрените кандидати ще бъдат уведомени лично до 22.12.2017г.


Телефон за информация: 0723/666 09