Община Ботевград в качеството си на доставчик на социалните услуги, съгласно Закона за социалните услуги, считано от 05.05.2023 г. стартира приема на документи за следната длъжност по социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 


Сътрудник социални дейности - 1 лице


Минимални изисквания за заемане на длъжността:


• Минимална степен за завършено образование – висше „бакалавър”;


• Лица, завършили висше образование с професионално направление  „Социални дейности” и „Социална педагогика” ще бъдат с предимство;


• Професионален опит - не се изиска, наличието на професионален опит ще се счита за предимство;


• Да познава Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Наредба за качеството на социалните услуги, Наредба за планиране на социалните услуги, Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.


• Да има организационни умения и способност да борави с голям обем документи;


• Гъвкавост и инициативност, умения за работа в динамична среда;


• Способност за планиране, организиране и ръководене на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо вземане на решения и разрешаване на проблеми, комуникативност;


• Компютърна грамотност – много добро ниво на владеене MS Office, Internet;


• Технически умения за работа с офис – техника и приложения за онлайн комуникация;


• Способност да работи самостоятелно - да планира, организира и контролира собствената си работа;


• Лична мотивация и способност за надграждане на знанията и уменията си, инициативност и адаптивност при въвеждане на нови добри практики;


Необходими документи за кандидатстване:


1. Заявление за кандидатстване (по образец) ;


2. Автобиография;


3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;


4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;


Място, срок и начин за подаване на документите:


Документи на кандидатите за изброените длъжности се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч. в Общинска администрация – Ботевград, пл. “Освобождение” № 13, партерен етаж, Център административно обслужване.


Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени в Центъра административно обслужване или да бъдат изтеглени от сайта на Община Ботевград, раздел „Обяви“.


Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Ботевград, заедно с документите изисквани съгласно обявата за длъжността.


Документите се подават лично или чрез пълномощник.


Краен срок за подаване на документите: 17:30 часа на 19.05.2023 г.


Начин на провеждане на подбора:


Всяко постъпило заявление за участие в подбора се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Ботевград.


Подборът протича в два етапа:


Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.


Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Ботевград и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Ботевград;


До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на изискванията.


Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати под формата на събеседване.


След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол.


На база получените резултати се изготвя списък на класираните кандидатите във възходящ ред.


Кметът на община Ботевград сключва трудов договор с кандидата, получил най-голям брой точки, на основание Кодекса на труда.


За информация: тел.0723/66602, Камен Еленков – Началник отдел „ХСД“