През 2023 ще подпомагат студентите по здравни специалности.


Запознайте се с условията по-долу.


Във връзка с приетата от Общинския съвет Програма за финансово подпомагане на студенти, Общината ще финансира образованието им по следните специалности:


*Специалисти по здравни грижи - акушерки, медицински сестри, клинични лаборанти;


* медицина;


* фармация.


2. Право на кандидатстване имат:


* студенти с постоянен адрес на територията на Община Етрополе;


*записали са поне първата си академична година и учат редовна форма на обучение;


*следват по специалности, от които общината има нужда от кадри с висше образование;


3. Кандидатите за стипендии подават следните документи:


*заявление по образец;


*заверено копие от студентска книжка /при подаване се представя и оригинала/;


* уверение от отдел “Учебен„ на висшето учебно заведение, от което е видно, че студентът продължава обучението;


* копие от диплома за средно образование, ако студентът е новоприет;


* мотивационно писмо, показващо ангажираност и мотивация за учене;* задължително се посочва адрес за кореспонденция.


4. Класирането на кандидатите се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.


5 Финансовите средства се отпускат само за учебното време -10 месеца.


6. Финансовите средства се изплащат до последния ден на месеца.


7. Класираният кандидат подписва договор да работи на територията на общината по специалността /пропорционално на срока, в който е получавал финансиране/, за която е получил средства.


8. Срокът за подаване на документи е от 01.09.2023 г. до 01.11.2023 г. в деловодството на общинска администрация - Етрополе.


Източник: Общината