На вчерашното си последно заседание за този мандат Общинският съвет одобри проект за подобрен устройствен план – план за регулация за част от територията на жилищен комплекс “Юг“. Това беше една от важните докладни, включени в дневния ред на сесията. 


Проектът, съгласно заданието, беше разработен в две фази – предварителен и окончателен. Той бе представен на две обществени обсъждания, проведени със собствениците на имоти, намиращи се на територията на бившето ТКЗС. Проведени са и всички процедури по одобряване на проекта. 


В  обхвата на разработката на разработката се прокарват нови улици, променя се съществуващата улична регулация, променят се квартали и се образуват нови, в новообразуваните квартали се създават нови урегулирани поземлени имоти с отреждане за жилищно строителство, за трафопост, за озеленяване и инженерна инфраструктура, за спортен терен.


В дневния ред на заседанието беше включена докладна с информация за готовността на образователните институции на територията на община Ботевград за учебната 2023/2024 година. На гласуване бе подложен отчет за изпълнение на решенията за първото полугодие, взети от местния парламент. Общинската администрация поиска съгласието на Общинския съвет за: актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост; одобряване на начална тръжна цена /48 440 лева/ на урегулиран поземлен имот с площ от 692 кв. метра, находящ се в кв. 69 на село Трудовец; за прекратяване на съсобственост в урегулирани недвижими имоти между Община Ботевград и физически лица, както и за няколко други предложения.


В края на сесията председателят на местния парламент д-р Илин Черняшки съобщи, че настоящият ОбС ще изпълнява функциите си до полагане на клетва от новоизбраните съветници за мандат 2023 – 2-27 година. Той благодари на колегите си за отговорното отношение и за това, че през изминалия мандат няма нито едно провалено заседание.


“Не съм си правил статистика и не съм правил проучване за дейността на предишните общински съвети, но мисля, че в това отношение нашата работа е прецедент. Благодаря на всички членове на постоянните комисии, които работиха сериозно. И тук искам кажа, че категорично не съм съгласен, въпреки че не обръщам внимание на анонимни писания, че този Общински съвет не е работил, напротив. Сигурен съм, че сме допринесли донякъде, а винаги може и по-добре, за благоденствието на гражданите на община Ботевград. А това, което не сме успели да свършим, пожелавам на следващите общински съвети да го направят. Благодаря на ръководството на Общината, на общинската администрация за съвместната работа. Искам да Ви пожелая да бъдете здрави и да имате много хубави моменти с близките си хора“, каза д-р Черняшки и връчи на ръководството на Община Ботевград и на всеки съветник по един плакет за спомен от работата през изтичащия мандат.