Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване - изграждане на паркоместа, парково осветление и озеленяване на част от ЖК „Васил Левски“ в гр. Ботевград с обхват: ЖК „Васил Левски“ - зона 5, УПИ-I кв.153“. Кандидатите за изпълнители на проекта могат да подават оферти до 23:59 часа на 29 април 2024 год.


C проекта се предлага обособяване на организирано пространството срещу блок 49 в ЖК „Васил Левски“ (новата част). Ще се извърши изграждане, уширение и изправяне на липсваща пешеходна алейна мрежа, рехабилитация на пътното платно осигуряващо достъп до новопроектираното паркинг пространство за 101 автомобила от към централната улица, като с това се допринася за лесното и безпрепятствено движение в квартала. Проектирана е и нова паркинг зона, за изместването и подреждането на преместваемите бетонови гаражни клетки. Предвидено е изграждане на нови зелени площи с пейки и нови пешеходни пътеки в зоната предмет на проекта. Ще бъдат поставени и нови кошчета за отпадъци. Ремонтът ще обхване 6 109 квадратни метра.


Прогнозната стойност на обществената поръчка е 427 666,67 лева без ДДС. Тя се финансира със средства от целева субсидия на държавния бюджет за капиталови разходи.


Срокът за изпълнение на ремонтните дейности не трябва да бъде по-дълъг от 120 календарни дни.