Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване, основен ремонт и реконструкция на алеи и озеленени площи в жк. „Саранск“, УПИ I, кв. 2а по плана на гр. Ботевград – ЗОНА 3 и ЗОНА 4“. Заданието е разделено в две обособени позиции, съответно за пространствата около блок №9 - Зона 3 и около блок №10 - Зона 4. Кандидатите за изпълнители на проекта могат да подават оферти до 23:59 часа на 13 май 2024 год.


Проектът предвижда места за паркиране, места за отдих и детска площадка или кът за игра в обхвата около двете жилищни сгради. Към момента основните алеи за достъп до жилищата сграда са частично изградени, като на места липсва ясен контур на платното и тротоарните настилки са амортизирани. Достъпа до жилищните блокове пешеходен и автомобилен се осъществява чрез алеи. Предвижда се още подмяна на бордюри и тротоарни настилки, изграждане на нови площи с озеленяване, отводняване на пътните платна и междублоковите пространства, както и подмяна на уличното осветление и монтаж на парково обзавеждане. Инвестиционните намерения са с площ в Зона №3 - 7 715 м² и Зона №4 - 7 942 м².


Общата прогнозна стойност е 716 750,00 лева без ДДС, разпределена както следва: Обособена позиция №1 - 352 833,33 лева без ДДС и за позиция №2 - 363 916,67 лева без ДДС. Обществената поръчка се финансира със средства от целева субсидия на държавния бюджет за капиталови разходи.


Срокът за изпълнение на СМР дейностите и за двете позиции следва да бъде не по-дълъг от 120 календарни дни.