Община Ботевград, в качеството си на доставчик на социалните услуги, обявява конкурс за избор на управител на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ „Д-р Иван Цветков“. Приемът на документи за кандидатстване стартира от 21.05.2024 г. 


Минимални изисквания за заемане на длъжността: 


- Степен на завършено образование: Висше;


- С предимство ще бъдат разглеждани кандидатури на лица с:


Образователно-квалификационна степен: „Магистър“;


Завършено образование в следните области - социални науки, стопански науки,  административни науки, психология, медицина и педагогика;


Професионален опит в работата с деца и лица с трайни увреждания, работа с уязвими групи.


Характер на работата: 


- организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на услугата;


- изготвя процедури, програми, заповеди и др. документи относно предоставяне на услугата;


- следи за актуализиране на индивидуалните планове на потребностите на ползващите услугата, изготвя годишни доклади и др. документи, регламентирани в Закона за социалните услуги, Наредбата за качество на социалните услуги и др.;


- работи в сътрудничество с доставчика на социалната услуга относно сключване и промяна на договорите, изготвя длъжностни характеристики и др. документи, необходими за предоставянето на услугата;


- въвежда и осигурява прилагането на адекватна и ефективна система за финансово управление и контрол в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и указанията по прилагането му, наблюдение и актуализиране на системата, предприемане на мерки за подобряването й в изпълнение на препоръки от вътрешния одит и други проверки и докладване на  състоянието на финансовото управление и контрол.


Възнаграждение: по договаряне. 


Съгласно Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, определената индивидуална основна заплата за ръководител на социална услуга за деца и пълнолетни лица с трайни увреждания е минимум 220 % от минималната работна заплата (2052,60 лв.)


Необходими документи за кандидатстване:


1. Заявление за кандидатстване (по образец) ;


2. Автобиография;


3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;


4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо);


5. Документ за самоличност за справка /при започване на работа/.


Място, срок и начин за подаване на документите:


Документи на кандидатите за  длъжността се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч. в Общинска администрация – Ботевград, пл. “Освобождение” № 13, партерен етаж, Център за административно обслужване, гише „Деловодство“.


Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени в Центъра за административно обслужване или да бъдат изтеглени от сайта на Община Ботевград, раздел „Обяви“.


Кандидатите подават Заявление до Кмета на Община Ботевград, заедно с документите, изисквани съгласно обявата за длъжността.


Документите се подават лично или чрез пълномощник.


Краен срок за подаване на документите: 17:30 часа на 14.06.2024 г.


Начин на провеждане на подбора:


Всяко постъпило заявление за участие в подбора се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Ботевград.


Подборът протича в два етапа:


Първи етап – оценка на подадените документи - проверка за пълнота и съответствие на представените от кандидатите документи с обявените изисквания за заемане на длъжността.


 Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Ботевград и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Ботевград;


 До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на изискванията.


Втори етап – провеждане на интервю с допуснатите кандидати под формата на събеседване.


След провеждането на интервюто, комисията изготвя протокол.


На база получените резултати се изготвя списък на класираните кандидатите във възходящ ред.


Кметът на община Ботевград сключва трудов договор, на основание Кодекса на труда, с кандидата, получил най-голям брой точки според оценките на комисията.


За информация: тел.0723/66602, Камен Еленков – Началник отдел „ХСД“


Заявление