Предложението за обявяване на конкурс за избор на управител на МБАЛ Ботевград  е първа точка от дневния ред на извънредното заседание на Общинския съвет, насрочено за 13 октомври от 17 часа.  Местният парламент, като принципал на болницата, трябва да се произнесе по докладната записка, съставена от две основни точки: обявяване на конкурс, съгласно чл.3 от Наредба №9 /2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения; назначаване на комисия за организиране и провеждане на конкурса.  


Условията към кандидатите за длъжността ще бъдат следните: да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; да имат най-малко пет години трудов стаж като лекари или икономисти, а кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, да имат придобита основна специалност; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.


Освен необходимите документи, кандидатите ще трябва да представят и защитят „писмена разработка на бизнес-програма” за развитие на дейността на МБАЛ – Ботевград" за тригодишен период. 


Конкурсът ще се проведе на три етапа: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; защита на писмената разработка; събеседване.  


Документи за участие в конкурса ще се подават до 17.30 часа на 16.11.2020 год. в информационния център на Община Ботевград. Самият конкурс ще се проведе на 17.11.2020 год., от 10 часа, в зала „Христо Ботев“ на общинската администрация. 


За организирането и провеждането на конкурса ще бъде назначена петчленна комисия в състав: председател – Борис Борисов, зам.-кмет на Община Ботевград; секретар – Николай Николов, началник отдел „Правно-нормативно обслужване“; представител на Районната здравна инспекция, който ще бъде определен на един по-късен етап; двама членове, които ще бъдат избрани по време на самото обсъждане.