През февруари миналата година Общинският съвет гласува договорът на управителя на МБАЛ Ботевград – д-р Филип Филев, да бъде удължен от април същата година до провеждане на конкурс. Във връзка с това решение, в местния парламент е постъпила докладна, в която се предлага да бъде обявен конкурс за управител на лечебното заведение.


Комисията по провеждане на конкурса ще бъде оглавена от Цеца Иванова - секретар на Община Ботевград. За секретар на комисията е определена Веселка Николова- н-к отдел в Община Ботевград. Членове на комисията ще бъдат д-р Валери Радков-магистър по медицина; представител на Районен център по здравеопазване - София област; Людмила Маркова - юрист в Община Ботевград.


Условията към кандидатите за длажността са следните: Да притежава образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; Да има най-малко 5 /пет/ години трудов стаж като лекар или икономист, кандидатите притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина да имат придобита основна специалност. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.


Освен необходимите документи, кандидатите ще трябва да представят и защитят „писмена разработка на бизнес-програма” за развитие на дейността на МБАЛ – Ботевград".


Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва: проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на кандидата; представяне от кандидатите на бизнес-програма за развитие на дейността на лечебното заведение за тригодишен период; събеседване с кандидатите 
 


Документи за участие в конкурса се подават до 17.30 часа на 23.06.2015 год в Информационния център на Община Ботевград. Самият конкурс ще се проведе на 24 юни от 10 часа в общинската администрация, зала 15.