Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград съобщава на интересуващите се от националната програма „Социални услуги в семейна среда”, че стартира набирането на кандидати от общини Ботевград, Етрополе и Правец за участие в програмата. В нея могат да бъдат включени безработни лица за предоставяне на качествени грижи на възрастни хора и на хора с увреждания без откъсване от семейната им среда в дейност „Домашен помощник” за общини Ботевград, Етрополе и в дейност „Домашен социален патронаж” за община Правец. Безработните лица трябва да са регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”, като приоритетно се включват такива от следните групи:
-безработни лица с образование в областта на педагогиката и социалните дейности, медицина - учители (предучилищна педагогика, начална педагогика, педагогика за деца с увреждания), социални дейности, медицински сестри;
-безработни лица с придобит опит в предоставяне на грижи за възрастни хора, за хора с увреждания, за деца в риск;
-безработни лица над 50-годишна възраст.

Лицата, които желаят да бъдат назначени по тези дейности от програмата, подават необходимите документи съответно в Дирекция “Бюро по труда” – Ботевград или във филиалите й в Етрополе, или Правец.

Лица, нуждаещи се от предоставяне на социални услуги, както следва:  
- хора, в това число и деца, с различни видове увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират дейностите от ежедневието си;
- самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.

Лицата, които желаят да бъдат обгрижвани по дейност “Домашен помощник” на програмата, подават молби-декларации с всички необходими документи в Дирекция “Социално подпомагане” съответно в Ботевград или в Етрополе.

Лицата, които желаят да бъдат обгрижвани по дейност “Домашен социален патронаж” н програмата, подават всички необходими документи в общинската администрация – Правец.

Право на ползване на услуги по тази програма имат лица, отговарящи на горепосочените условия, неползващи други подобни социални услуги, които се предоставят в момента или ще се предоставят в близко бъдеще от други организации, фирми или донорски програми.
 

Допълнителна информация за участие в програмата "Социални услуги в семейна среда" и за ползване на услуги по нея може да получите в Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград и в нейните филиали в Етрополе и Правец, както и в Дирекции „Социално подпомагане” в Ботевград и Етрополе и в отдел „Социална закрила” в Правец, съобщи още Владимир Атанасов - директор на Бюрото по труда.