За миналата година общинска фирма “Родина 75И” е реализирала готова продукция за “Арома” АД в размер на 307 933 лв. Първата експедиция, която е била на стойност 3 064 лв., е осъществена през март 2008 год. Преди това козметичната фирма и общинското дружество са подписали двустранен договор за сътрудничество. Това е посочено в информацията за финансовото състояние на “Родина 75 И” ЕООД, коята е включена за обсъждане в дневния ред на предстоящото заседание на ОбС.

В информацията се казва още, че общинската фирма изпълнява поръчки на  “Балкангаз 2000”, “Газтерм”, Трейс Ипома” АД – София, “Ники” – Правец, “Накмаш”, “Гросмебел” – Тръстеник, а за “Буллескомерс” е работила детайли на ишлеме. Актуализирани са цените на готовата продукция, за което фирмата е подписала договори със своите партньори. Ръководството на “Родина 75 И” е преустановило доставките на дървени детайли за “Кремиковци”. Причината е непокрити задължения от страна на металоргичния комбинат. Те са в размер на 41 223 лв.

Фирма “Родина” е спряла и производството на вилички и лъжички за еднократна употреба за “Пластик” ООД – София, заради реализирани загуби. По същите съображения е прекратена дейността на печатарския и шивашкия цех на дружеството. 

През миналата година ръководството на "Родина 75И" е предприело мерки за съкращаване на ненужните разходи и оптимизиране на дейността по звена. В тази връзка са закрити девет телефонни поста, значително е намален и разходът за гориво, прекратени са договорите за сервизно обслужване на асансьора в административната сграда, както и за поддръжката на стола. Съкратени са девет щатни бройки от непроизводствения персонал, което е допринесло за икономии на фонд “Работна заплата”. 

На 20.03.2008 год. във фирма “Родина” е извършен мониторинг по реализацията на Проект за подобряване на вътрешната и външната инфраструктура, който е спечелен при предишното ръководство. Експертите от Агенцията за хора с увреждания (АХУ) са установили несъответствие на действително извършените СМР и представената план-сметка в размер на 8 511 лв. Общинската фирма е възстановила парите на АХУ.

Към края на ноември миналата година “Родина 75И” ЕООД е реализарала печалба от 11 469 лв. Тя е резултат от предприетите мерки за стабилизиране на финансовото състояние на дружеството – изтъква неговият управител инж.Николай Ненов. Той очаква значително по-добър резултат в крайния отчет за миналата година, който ще бъде представен пред общинския съвет в края на март.

Средната работна заплата в дружеството е увеличена от 241,32 лв. на 304.08. лв. - е посочено още в информацията за финансовото състояние на "Родина 75И".