Над 10 000  физически лица  и еднолични търговци получиха  декларацията за облагане на доходите с баркод. ЦУ на Националната агенция за приходите (НАП) изпрати персонално електронно съобщение до онези еднолични търговци и физически лица, които са подавали данъчни декларации в последните две години и са посочили адреса на електронната си поща. 

Декларацията с баркод е електронно копие на подоходната декларация за 2008 г. Тя може да бъде попълнена на компютър без да се изисква електронен подпис. Гарантирано е, че в попълнената декларация няма да има технически грешки, защото всички изчисления във формуляра се извършват автоматично. Единственото, което клиентът трябва да направи, е да въведе данните за получените доходи и удържаните през годината авансов данък и осигуровки. Всички останали изчисления на нормативно признатите разходи и данъка за довнасяне се извършват автоматично. Освен това софтуерът позволява на клиентите на НАП да запазят копие от данъчната си декларация на компютъра си.

След като бъде попълнен електронно, декларацията трябва да се разпечата на принтер (препоръчително на лазерен принтер) и се подписва собственоръчно.
При разпечатването на декларацията се генерира баркод, който съдържа цялата попълнена информация и позволява данните да бъдат заредени в системата на НАП със сканиране и без човешка намеса.
Подаването на декларацията става по реда, по който се подават и обикновените декларации. Това може да стане с изпращане по пощата или  на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. При попълване на преводни нареждания към бюджета трябва да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 111213 - „Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” или за данъка от едноличните търговци 111215 – „Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”), входящият номер на данъчната декларация, ЕГН, като задължително се посочва и периода, за който се отнася плащането.

Клиентите на НАП, които ползват данъчни облекчения и са декларирали данъци за възстановяване, могат да получат надвнесения си данък значително по-бързо, ако попълнят и подадат декларация с баркод. Това е възможно, защото обработката на тези формуляри става много по-бързо, отколкото на обикновените декларации.
Допълнителна информация за попълването на декларациите с баркод може да се получи на цената на градски разговор на информационния телефон на НАП 0700 18 700 или  в Интернет на  www.nap.bg