31 март е крайният срок за подаване на годишните планове за управление на разтворители /ПУР/  в РИОСВ – София. Задължение да представят тези документи имат всички промишлени предприятия, извършващи дейности като: нанасяне на слепващи покрития, нанасяне на покрития върху рулони, производство на фармацевтични продукти, печатане, преработка на каучук, почистване на повърхности, производство на обувки, химически чистения на територията на РИОСВ – София и други с консумация на разтворители за 2008 г над праговите съгласно Наредбата.

Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година. Операторите на повече от една инсталация, следва да изготвят по един план за управление на разтворителите за всяка отделна инсталация.

Предоставянето на плановете е във връзка с изискванията на Наредба  от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.