След шестседмична стачка на заетите в образованието днес се подновяват учебните часове в училищата в страната.

Учебните занятия трябваше да започнат вчера, но се забавиха с един ден, заради провеждането на втория тур от местните избори.

Въпреки обявения официален край на учителските протести , синдикатите заявиха, че стачната готовност се запазва, както и възможността за предприемане на всички разрешени от закона протестни действия.

В началото на стачката преподавателите настояваха за 100 %-но увеличаване на заплатите и отделяне на 5 от БВП за сферата на образованието.

Сред дълга серия от преговори и срещи между синдикатите, представители на МОН, МФ и президента Първанов, кабинетът се ангажира с:

  • Увеличение на средната брутна работна заплата до 524 лв. за педагогическия и 283 лв. за непедагогическия персонал,
  • От 1 януари 2008 г. стандартите за издръжка на един ученик да бъдат увеличени, като средният стандарт от 933 лв. през 2007 г. ще достигне не по-малко от 1151 лв. през 2008 г.
  • През месец юли 2008 г. средната брутна работна заплата на педагогическия персонал да достигне 650 лв. (без средствата за диференцирано заплащане), а заплатите на непедагогическия персонал да бъдат увеличени пропорционално, като увеличението се извършва през единния разходен стандарт, делегираните бюджети, действащите норми за задължителна преподавателска работа и средните стойности на нормативите за пълняемост на паралелките/групите.
  • Началната основна учителска заплата за новопостъпили учители от месец юли 2008 г. да бъде не по-малко от 450 лв.
  • През 2008 г. да бъдат въведени останалите елементи, които ще завършат новия модел на финансиране на училищното образование.
  • Всички училища да станат второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и да могат да съставят и изпълняват делегиран бюджет.
  • Не по-малко от 80 % от средствата, които общините получават от държавния бюджет по единни разходни стандарти, да бъдат предоставени на самото училище.
  • Предстоят още срещи между синдикатите и Комисията по бюджет и финанси в парламента за обсъждане средствата за образование в бюджета за 2008 г.

В учителските протести се включиха над 10 000 преподаватели от цялата страна.

Все още няма конкретна яснота как точно ще бъде наваксан пропуснатия по време на стачката учебен материал. Преподавателите трябва да направят предложения как да бъде компенсиран материала, които да бъдат одобрени от МОН.

Учителите увериха, че децата няма да учат в събота, но е възможно съкращаване на ваканциите.