Общо 1 438 155 846 лв. допълнително задължения на фирми и граждани са установили ревизорите от цялата страна през 2008 г. Сумата приблизително е равна на общите постъпления от данък върху доходите на физическите лица по трудови правоотношения през миналата година. Допълнително установените задължения с ревизионни актове през 2008 г. са с 6,84% повече спрямо 2007 г., когато ревизорите са разкрили 1 346 124 876 лв. от укрити доходи.
Най-голям относителен дял на допълнително установените задължения се пада на тези по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (68,95%). На второ място са разкритията по Закона за корпоративното подоходно облагане – 18,51%. Установените допълнителни задължения по ЗДДС като абсолютен размер са най-големи в София град – 451 854 179 лв.; Варна - 101 097 111 лв. и Бургас - 58 737 167 лв.
Най-висок ръст (над 90%) има в допълнително установените задължения за задължителни осигурителни вноски, които от 47 млн. лв. през 2007 г. са се увеличили на 90 млн. лв. през 2008г. Най-много укрити осигурителни вноски са разкрили от териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители” - 36 536 892 лв., следват София град със 10 973 232 лв. и Велико Търново, чиито ревизори са установили 5 830 409 лв.
Средният размер на допълнително установените задължения от 1 ревизия за 2008 г. е 52 460 лв. , докато през 2007 този показател е бил 60 858 лв., а през 2006 - 46 913 лв. 
През 2008 г. един ревизор от НАП е издал средно по 8 броя ревизионни акта, в София-град - 14,5 бр. и по около 11 в София област, Велико Търново и Разград.