Агенцията по заетостта стартира нова операция по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В рамките й ще се извърши обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица, регистрирани като безработни в бюрата по труда, като приоритетно ще се насочват лица от уязвимите групи, с цел тяхното последващо включване в заетост. Операцията ще се реализира на територията на цялата страна.

Допустими кандидати по тази операция са образователни институции, обучаващи институции/организации, социално-икономически партньори и работодатели. Те ще кандидатстват с проектни предложения, чийто краен срок за подаване е 30.10.2010 г. Средствата за обучение на един безработен са до 1000 лв. Предвидени са и средства за стипендии на обучаемите в размер на 5 лв. за всеки присъствен учебен ден, ще се заплащат и транспортните разходи на безработните, живеeщи извън населеното място, в което се провежда курса. Парите се осигуряват от Европейския социален фонд.

Очакваните резултати от реализацията на тази схема са: безработните лица да бъдат включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, а след това да им се осигури заетост за срок не по-малък от 9 месеца.
Пълния пакет от документи - „Насоки за кандидатстване”, „Формуляр за кандидатстване e публикуван на интернет страниците на управляващия и договарящия орган, а въпроси могат да се задават на електронния адрес: efip2@az.government.bg.