Парламентът отхвърли спорния текст от новия Семейния кодекс, с който се узаконяваха двойките без подпис в гражданското. Срещу законовото регламентиране на фактическото съпружеско съжителство гласуваха 77 депутати, седем го подкрепиха, а осем се въздържаха. Така, както досега двойките, които не искат да сключат брак, ще могат да живеят на съпружески начала, без тяхното съвместно съжителство да съществува в правния мир и без да има каквито и било санкции за това.

Законопроектът предвиждаше те да се регистрират в общината като така се гарантира и признаването на детето, родено в условията на фактическо съпружеско съжителство. Това, обаче не се прие от залата.

Въпросът предизвика остри реакции през последните месеци не само в обществото, но и от страна на Светия Синод на Българската православна църква.

Още в края на миналата година Синодът излезе с официално становище против текста, като посочи, че бракът е една от институциите, върху които се изграждат моралните устои на обществото и е гаранция за неговата стабилност и благополучие.

Парламентът разписа възможност за сключване на брачен договор за уреждане на имуществени отношения между съпрузите. Такъв договор може да бъде подписан преди или по време на брака.

Предвижда се при развод, когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на свекървата например, съдът да може да предостави на майката да го ползва една година, ако нейни са родителските права. Срещу това тя дължи наем, чийто размер може да се определя от съда при поискване от една от двете страни по бракоразводното дело.