Работодателите, които получават финансови средства от държавата като антикризисна мярка за изплащане на компенсации на работници и служители за установено непълно време, изпълняват ангажиментите си, поети по силата на Постановление 44 на Министерския съвет от месец февруари тази година.
Това сочат данните от извършените през месец април от Дирекциите „Инспекция по труда" проверки в цялата страна на работодатели, чиито работници и служители получават компенсации за работа на непълно работно време.

Основно е инспектирано спазването на работното време на работещите, получаващи компенсации. Проверките са осъществени без предварително известяване на работодателите. За целта всички работници и служители, ползващи компенсации по реда на постановлението, са посетени на работните им места и са събрани сведения от самите тях за обстоятелствата, свързани с трудовата им дейност. От работодателите са изискани писмени заповеди за установено непълно работно време; решения на Дирекциите „Бюро по труда" с поименен списък на одобрените да получават компенсации работници и служители; заповеди за разпределение на работното време; заповеди за въведено  сумирано изчисляване на работното време; присъствени форми; трудовите договори на новопостъпилите ; заповеди за преназначени работници, справки за полагането на извънреден труд; справки за трудовите норми и др. За упражняване на ефективен контрол обектите са проверявани по два пъти в рамките на един работен ден.

Не са установени драстични нарушения на прилагането на постановлението, а тези, свързани с нормите, регламентиращи работното време, почивките и отпуските се отнасят основно до: изискването за писмено разпределение на работното време на работещите, преминали на непълно работно време; определяне  в правилника за вътрешния трудов ред на   началото и края на работния ден, редуването на смените, почивките и отпуските

До момента са проведени две сесии по изпълнение на Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 44 от 19.02.2009 г. за изплащане на компенсации на работници и служители за установено непълно работно време. Първата сесия бе през март, а втората през през април. 
За изплащане на компенсации при въвеждане на непълно работно време кандидастваха работници и служители от общо пет фирми в Ботевград. Документите на всички бяха утвърдени.