На официалната си интернет страница НАПИ публикува списък с новите 7  процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища.
Съгласно графика за провеждане на открити процедури за определяне на изпълнител на услуга във връзка с поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), отварянето на офертите на участниците ще се състоят в периода 4 – 6.11.2009г., както следва:

• На 04.11.2009 г. от 16 ч. в сградата на НАПИ, бул. Македония № 3 - за  поддържане на 75.600 км републикански пътища, стопанисвани от НАПИ – Областно пътно управление София – РПС Своге, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата.
• На 06.11.2009 г. от 16 ч. в сградата на НАПИ, бул. Македония № 3 - за  поддържане на 60.450 км републикански пътища, стопанисвани от НАПИ – Областно пътно управление София – РПС Костенец, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата.
• На 06.11.2009 г. от 12 ч. в сградата на НАПИ, бул. Македония № 3 - за  поддържане на 167.920 км републикански пътища, стопанисвани от НАПИ – Областно пътно управление София – РПС Сливница, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата.
• На 06.11.2009 г. от 14 ч. в сградата на НАПИ, бул. Македония № 3 - за  поддържане на 181.568 км републикански пътища, стопанисвани от НАПИ – Областно пътно управление София – РПС Ботевград, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата.
• На 05.11.2009 г. от 14 ч. в сградата на НАПИ, бул. Македония № 3 - за  поддържане на 121.960 км републикански пътища, стопанисвани от НАПИ – Областно пътно управление София – РПС Елин Пелин, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата.
• На 05.11.2009 г. от 16 ч. в сградата на НАПИ, бул. Македония № 3 - за  поддържане на 104.150 км републикански пътища, стопанисвани от НАПИ – Областно пътно управление София – РПС Ихтиман, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата.
• На 05.11.2009 г. от 12 ч. в сградата на НАПИ, бул. Македония № 3 - за  поддържане на 135.200 км републикански пътища, стопанисвани от НАПИ – Областно пътно управление София – РПС Самоков, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата.

Списъкът е публикуван в секция „Търгове и обяви”, както и в „Списъци на открити процедури” - секция „Обществени поръчки”.
Документацията за новите 7 процедури по ЗОП предстои да бъде публикувана на интернет сайта на агенцията.