Съдът наложи обезпечителни мерки на имущество на Христо Ковачки за 143 411 811 лева 
 Софийски градски съд (СГС) уважи внесеното искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), за налагане на обезпечителни мерки, по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Христо Ковачки. Общата стойност на обезпеченото имущество е в размер на 143 411 811,44 лв. Това съобщиха от КУИППД.
Комисията започна проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Христо Ковачки от гр. София, след уведомяване от Софийска градска прокуратура за образуване на досъдебно производство и привличането на Ковачки в качеството на обвиняем, за престъпление по чл.255, ал.3, във вр. с ал.1, т.2, т.6 и т.7, вр. с чл.26, ал.1 от НК, чл. 257, пр.1, вр. чл. 255, ал.1, вр. чл.26, ал.1 вр. чл.2 , ал.2 от НК.
В резултат на извършената проверка комисията констатира наличие на данни за образуване на производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД. Престъплението, за което проверяваното лице е привлечено като обвиняем, попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.17 от Закона.
Комисията анализира, че са налице достатъчно доказателства, от които е видно, че има съществена разлика между декларираните приходи и разходи на ответника. В резултат на събраните данни по чл.16 от ЗОПДИППД се установи, че за периода 01. 01. 1994 г. – 31. 12. 2008 г. са реализирани доходи в размер на 2 188 546,85 лв., като съвкупността от придобитото имущество - недвижими имоти, МПС – та, дялове и акции в търговски дружества, ДМА /дълготрайни атериални активи/, възлиза на обща стойност 143 411 811,44 лв. Налице е презумцията на чл.4, ал.1 от Закона, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото установените законни източници на доходи по отношение на проверяваното лице и неговата съпруга, не са достатъчни за придобиването му.
Комисията внесе искане в съда за налагане на обезпечителни мерки, които са наложителни във връзка с осъществяването на правата на държавата, по евентуално бъдещо съдебно решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.
СГС допусна следните обезпечителни мерки:
▪ Възбрана върху дворно място с площ от 1 012 кв.м. в местността „вилна зона Симеоново – север”, гр. София;
▪ Възбрана върху двуетажна жилищна сграда, изградена върху горепосочения парцел, състояща се от приземен етаж с площ от 147,20 кв.м. и първи етаж с площ от 121,60 кв.м.;
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 920 кв.м. в гр. София, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии”;
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 1 088 кв.м. в гр. София, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии”;
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 2 825 кв.м. в гр. София, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии”;
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 6 586 кв.м. в гр. София, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии”;
▪ Възбрана върху поземлен имот с площ от 2 992 кв.м. в гр. София, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии”;
▪ Възбрана върху 7 броя парцели, с обща площ от 9.997 дка в землището на с.Врачеш, местност „Медвен”;
▪ Възбрана върху 12 броя парцели, с обща площ от 18.722 дка в землището на гр. Ботевград;
▪ Запор върху 500 дружествените дялове от капитала на „MAX -2003” ЕООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на „АРЗ - КАТ” ООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на „СВА- СОФИЯ” ЕООД;
▪Запор върху 500 дружествените дялове от капитала на „ЕВРОПА МЮЗИК” ЕООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на „ДАНЕСТО” ЕООД;
▪ Запор върху 500 дружествените дялове от капитала на „ЛИМТРЕЙДИНГ” ЕООД;
▪ Запор върху 80 дружествените дялове от капитала на „ТРЕЙД – ДИ 2004” ООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на „БОС” ЕООД;
▪ Запор върху 16 050 дружествените дялове от капитала на „ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на „НЮ ПАРТНЕРС” ЕООД;
▪ Запор върху 50 дружествените дялове от капитала на „ВИЗА ЕВРОМАРКЕТ” ЕООД;
▪ Запор върху 650 броя акции, емитирани от дружеството“АСТРОМ” АД, /номинална стойност на 1 акция – 100 лв./ ;
▪ Запор върху 5 000 броя акции, емитирани от дружеството“ЛЮЛИН ОРИОН” ЕАД /номинална стойност на 1 акция – 10 лв./ ;
▪ Запор върху 141 990 броя акции, емитирани от дружеството“КОМСИГ” ЕАД, /номинална стойност на 1 акция – 1 лв./;
▪ Запор върху 128 976 броя акции, емитирани от дружеството“ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД, /номинална стойност на 1 акция – 1 лв./;
▪ Запор върху 172 765 броя акции, емитирани от дружеството“НОВА ДЕНИЦА” АД, /номинална стойност на 1 акция – 1 лв./;
▪ Запор върху 45 000 броя акции, емитирани от дружеството“РУМ - ДЕНИЦА” АД, /номинална стойност на 1 акция – 1 лв./;
▪ Запор върху 10 525 300 броя акции, емитирани от дружеството“МАГАЗИНИ ЕВРОПА” АД, /капитала на дружеството е разпределен в 41 156 400 акции, с номинална стойност на 1 акция – 10 лв./ ;
▪ Запор върху 9 броя леки автомобили, /3 бр. Джип „Чероки”, 3 бр. „Ауди”, 3 бр. „Фолксваген”/;
▪ Запор върху 5 броя товарни автомобили;
▪ Запор върху дълготрайни материални активи, собственост на 4 бр. дружества, с обща отчетна стойност на активите - 34 768 012,99 лв.;
▪ Запор на всички банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България, с титуляри - проверяваното лице и членовете на неговото семейство.
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност ще внесе искова молба в съда за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответника, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК.