Мерки за енергийна ефективност ще бъдат внедрени в детски ясли и градини, обединени детски заведения, начални, основни и средни училища след реализирането на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”.

За финансовата помощ в общ размер на 27 265 087,74 лева по схемата от Оперативна програма „Регионално развитие” може да се кандидатства от днес до 16.00 часа на 4 юни 2010 г. Минималният и максималният размер на отделните проекти, които ще бъдат подкрепени, е съответно 200 000 и 1 000 000 лв. Безвъзмездната помощ по настоящата схема, отпускана чрез Европейския фонд за регионално развитие, не може да надвишава 85% от общата стойност на проектното предложение. В тази връзка кандидатите трябва да осигурят задължително 15% собствен принос.

Дейностите, които ще бъдат приложени за осигуряване на енергийна ефективност в образователните институции на територията на 178-те общини, включват топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и извършване на обследвания за енергопотребление. Схемата цели да осигури използването и на възобновяеми енергийни източници в образователната инфраструктура в малките общини.

Пълният комплект от документи и насоките за кандидатстване по схемата безвъзмездната финансова помощ са публикувани на интернет страниците на  Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел Търгове/ Обяви, на оперативната програма www.bgregion.eu в секция Отворени търгове и на Единния информационен портал www.eufunds.bg.