Експерти на РИОСВ – София съставиха актове за установено административно нарушение /АУАН/ на 18 фирми, при които са установени нарушения от Закона за управление на отпадъците. Нарушенията са констатирани след извършена проверка по документи. Дружествата, на които са съставени АУАН, не са представили в РИОСВ-София в срок годишните отчети за третираните и транспортирани от тях отпадъци през 2009 г.
31 март беше крайният срок за подаване в РИОСВ – София на годишните отчети за дейностите по управление на отпадъци за 2009 г. Отчети са длъжни да подадат  фирмите, притежаващи разрешения или регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци – събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане.
При неизпълнение на задълженията за подаване на необходимите документи в определения срок, санкциите са в размер от 1 000 до 3 000 лв.