31 март е крайният срок за подаване на годишните отчети за дейностите по управление на отпадъци за 2008 г. в РИОСВ – София. Отчети са длъжни да подадат  фирмите, притежаващи разрешения или регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци – събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане.
Броят на задължените лица от областите София-град и Софийска тази година е над 910, докато за миналата е бил около 800. До момента в РИОСВ – София са подадени 220 годишни отчета.
Редът и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, могат да бъдат намерени в Наредба № 9 на МОСВ, МРРБ и МЗ (ДВ, бр. 95 от 2004 г.).
При неизпълнение на задълженията за подаване на необходимите документи в определения срок, санкциите са в размер от 1 000 до 3 000 лв.