Община Ботевград обяви обществена поръчка за изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект и изграждане на многофункционална спортна в кв. 249  /на мястото на бившия плувен комплекс „Чайка”/. В предмета на поръчката се включва: проектиране, строителство, доставка и монтаж на цялостно оборудване, подготовка и въвеждане на обекта в експлоатация. Изготвянето на инвестиционния проект е необходимо да отговаря на изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и да бъде изцяло съобразен с одобрения вече от Възложителя идеен проект.
Гаранцията за участие в процедурата е под формата на банкова гаранция в полза на Възложителя или парична сума в размер на 50 000 лв. Участникът сам определя формата на гаранцията за участие. Гаранцията за изпълнение на договора е 3% от стойността на договора. Участникът, избран за изпълнител, сам определя формата на гаранцията за изпълнение. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция трябва да бъде посочен договорът, за който се представя гаранцията.
Участникът в процедурата следва да няма счетоводна загуба през последните три години и да има общ оборот oт изпълнено проектиране и строителство за последните 3 години (2007 г., 2008 г. и 2009 г.) не по-малък от 22 000 000 лева или равностойността в евро без ДДС.
Към участниците в процедурата, която ще бъде открита, са поставени и други изисквания. Те са публикувани в новия брой на Държавен вестник.
Срокът за получаване на документацията е 23 август 2010 година. Тя се получава срещу 500 лева, които се заплащат на касата на информационния център в община Ботевград.
Срокът за подаване на офертите е до 17.30 часа на 2 септември 2010 год. При отварянето на офертите може да присъства участникът или негов представител, упълномещен по съответния ред.