Към 2 февруари 2010 година населението на община Ботевград наброява 36 014 човека. От тях 61.1 % са в работоспособна възраст. В началото на 2009 година процентът на трудово активното население е бил 61.6 на сто, към началото на 2008 год. – 60.9 на сто, в началото на 2007 год. – 61.1 на сто.
Мъжете и жените в пенсионна възраст за община Ботевград представляват 21.2% от населението. В началото на 2010 година техният брой е 7 372, а към началото на 2009 год. – 7 175, 2008 год. – 7368, 2007 год. – 7 285 човека.
Съотношението между мъже/жени се запазва, като има малък превес на женския пол спрямо мъжкия. В началото на 2010 год. жените представляват 51.6 на сто от общия брой на населението на община Ботевград. В началото на 2009 год. те са 51.5%, през 2008 год. – 51.4%, а през 2007 год. – 51.3% от общия брой на населението. Данните са посочени в доклад на общинската администрация.