През последните години развитието на демографската структура в община Ботевград е повлияно от икономическата и социална структура в страната, от общините тенденции за намаляване и застаряване на населението, намаляване на раждаемостта и броя на сключените бракове, отрицателния естествен прираст и засилените миграционни процеси. Естественият и механичният прираст през последните години за община Ботевград е отрицателна величина, като броят на починалите и изселилите се лица надвишава този на родените заселени. 


По данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ /ГРАО/ към 31 декември 2020 год. общият брой на населението в община Ботевград по постоянен адрес  е 34 246 души: Ботевград – 22 553;  Боженица – 50; Врачеш – 3 400; Гурково – 179; Елов дол – 18, Краево – 68; Липница – 72; Литаково – 1 813; Новачене – 1 218; Радотина – 111; Рашково – 65; Скравена – 1 683; Трудовец – 3 016.


За 2020 год. спрямо 2019 год. се наблюдава намаляване н броя на населението по постоянен адрес в Ботевград, както и в 11 села в общината. Само в село Краево броят на населението по постоянен адрес остава непроменен. 


По отношение населението на общината по настоящ адрес за 2020 год. спрямо 2019-та се забелязва разнопосочна тенденция – в Ботевград и в повечето малки села – Боженица, Елов дол, Краево, Радотина и Рашково броят на жителите намалява, докато в големите села – нараства. 


Предвид на това, че официалните статистически данни се основават на броя на населението по постоянен адрес, може да се направи извод, че за 2020 год. се запазва негативната тенденцията н намаляване на населението на общината.