11 общински болници трябва да се финансират със средства от ЕС по ОП „Регионално развитие” за развиването на услуги за продължително лечение. Това се предвижда в Проект на МЗ за изменение на Допълнението на Концепцията за болнично преструктуриране. Промените в него ще станат факт след обществена дискусия и одобряването им от МС. Те се наложиха, тъй като много малко лечебни заведения изявиха желание за преструктуриране в болници за долекуване. С промените се дава възможност на клиниките да получат финансиране за развиване на дейности, както за активно, така и за продължително лечение. 11-те общински болници, които отговарят на критериите и ще могат да получат средства за развиване на грижи за активно и продължително лечение са клиники в малки населени места - Белоградчик, Тетевен, Бяла, Тутракан, Омуртаг, Елхово, Свиленград, Крумовград, Девин, Разлог и  Етрополе. Те са избрани на базата на следните обективни критерии:
•  Да се намират в община извън градските агломерационни ареали (тоест малки населени места);
•  Брой преминали болни (над 2800 за големи отдалечени ЛЗ и над 1200 за медицински центрове);
•  Наличие на квалифицирани медицински специалисти (повече от 20 специалисти за отдалечени болници, повече от 10 за медицински центрове);
•  Липса на финансиране по други програми и проекти.
За финансиране на 11-те общински болници се предвиждат 47 млн. лв. Лечебните заведения ще могат да изразходват средствата за развиване на услуги за активно и продължително лечение. Целта e да се осигури достъп на населението и в по-отдалечените и труднодостъпни места до адекватно медицинско обслужване. Болниците ще могат да кандидатстват за средствата след одобряването на Наблюдателния Комитет към  Оперативна програма „Регионално развитие.”

Още 100 млн. лв. се предвиждат за финансиране на общински болници в градските агломерационни ареали по ОП „Регионално развитие”. Те ще се изразходват за лъчетерапевтична апаратура в 10 общински онкологични диспансера и за подобряването на ефективността на 9 общински болници. 

Всички болници ще могат да кандидатстват за финансиране чрез общините си в началото на следващата година, съобщава пресцентърът на Министерството на здравеопазването.