Дирекция “Бюро по труда” - Ботевград уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през месец февруари на 2011г., както следва:

1.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ) - 4 158,25 лв.;
2.Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ) - 4 984,00 лв.;
3.Насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица (чл. 42 от ЗНЗ) - 567,52 лв.;
4.Стимулиране на работодатели-микропредприятия да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места (чл. 50 от ЗНЗ) - 436,00 лв.;
5.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (чл. 51 от ЗНЗ) - 532,00 лв.;
6.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайно намалена работоспособност (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - 4 495,00 лв.;
7.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайно намалена работоспособност на временна, сезонна или почасова работа (чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ) - 5 084,94 лв.;
8.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица - самотни родители/осиновители и/или майки/осиновителки с деца до тригодишна възраст (чл. 53 от ЗНЗ) - 5 423,00 лв.;
9.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане майки с деца от 3 до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - 4 982,00 лв.;
10.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание "лишаване от свобода"(чл. 55 от ЗНЗ) - 4 239,96 лв.;
11.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50-годишна възраст (чл. 55а от ЗНЗ) - 4 785,00 лв.;
12.Насърчаване на работодателите да наемат на работа лица от 50 до 64-годишна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране (чл. 55б от ЗНЗ) - 484,70 лв.;
13.Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл. 55в от ЗНЗ) - 950,00 лв.;
14.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) - 4 389,00 лв.;
15.Насърчаване на работодателите да разкриват "зелени работни места (чл. 55д от ЗНЗ) - 23 014,00 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи от 16 Февруари 2011г. до 22 Февруари 2011г. включително.
Образци на необходимите документи може да се получат в Дирекция "Бюро по труда" в Ботевград и филиалите й в Етрополе и Правец.
Допълнителна информация за процедурата може да се получи в Дирекция "Бюро по труда" - Ботевград, пл. "Незнаен войн", № 7, етаж IV, стаи № 8 и № 10, както и по тел.: 0723 / 60-162