Договорът за финансиране на дейностите на проект „Пъстри приключения“ между Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Детска градина „Детелина“ бе подписан на 29 септември 2020 г. Сумата за неговата реализация е 15 000 лева, а срокът за изпълнение е от 01.10.2020 г. до 01.10.2021 г.


Целта на проекта е обхващане и задържане в образователната система на деца от уязвими групи, чрез създаване на условия за социална реализация и за редовно посещение на учебните занятия в детската градина, посредством подобряване на условията за равен достъп до качествено образование.


По проекта ще бъдат реализирани поредица от дейности: 


- Разработване на три програми за извънучебна дейност и разкриване на три клуба по интереси: Клуб „Гражданско образование и национална идентичност”, Клуб „Интеркултурно образование” и Клуб "Здравно и екологично образование" - съвместни изяви на клубовете в инициативата „Пъстри летни приключения“ (образователни екскурзии и прояви по интереси през летните месеци);


- Индивидуална и групова работа с родители в консултативен кабинет – Родителски клуб;


- Повишаване уменията на педагогическите специалисти, образователния медиатор и на родителите за ефективна работа в мултикултурна среда и преодоляване на негативните стереотипи;


- Уводна и заключителна конференция и детски празник „Пъстър свят“.


Целевата група включва 90 деца, 120 родители, 6 доброволци, в това число 1 образователен медиатор, 7 педагогически специалисти.


Основен фактор за постигане на целите по проекта е привличане на родителите  за включване в живота на детската градина, чрез провеждане на индивидуални срещи, беседи, тренинги, семинари и обучения, както и участие на деца и родителите в състезания, изложби, празници, екскурзии и открити дни.


Настоящият проект съдейства и за формиране на капацитет и практика за формулиране и изпълнение на програми, насочени към социалното включване на деца от рисковите групи.


Стратегията на проекта е базирана на компенсиране на образователни пропуски, за да могат децата след това да продължат образованието си в училищна среда. Паралелно с това се изпълняват мерки срещу отпадането им от образователната система. А заложените дейности се очаква да се превърнат в добри работещи практики, обезпечени от създадената материална база и местен училищен капацитет, както и от партньорската мрежа в подкрепа на изградената по проекта отворена система за извънучилищни форми по три програми.


Одобрени по процедури на ЦОИДУЕ са общо 72 проекта на български детски градини и училища в 5 приоритетни области.