Със съответните заповеди на кмета инж. Богомил Георгиев, които са качени на сайта на Общината etropolebg.com, се забранява:
• Складирането на въглища, дърва и други едрогабаритни предмети около сгради, по улици, тротоари, паркове и междублокови пространства. Физическите и юридически лица, ръководителите на държавни и частни фирми, учреждения, търговски обекти и дружества се задължават ежедневно да почистват и поддържат в хигиенно състояние използваните от тях сгради, дворове и прилежащи им части.
• Създаването на незаконни сметища покрай бреговете на речните корита и дерета, пътища и крайпътни ивици, улични платна, между блокови пространства, площади, алеи, паркове, зелени площи и други територии, предназначени за обществено ползване в населените места на Община Етрополе.
• Депонирането на всякакви видове отпадъци – битови, промишлени и растителни, строителни и други в населените места в Община Етрополе, които водят до замърсяване на околната среда. Мястото им е в депото за отпадъци в местността Правешкия връх.
• Паленето на стърнища, слогове, край пътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци при почистване на земеделските имоти и гори на територията на Общината.
На нарушителите на посочените заповеди ще се налагат парични глоби съгласно действащите нормативни документи.